Farmer’s Handbook

1.        PLANTING TOMATO, GRAPEVINE AND APPLE.. 5

1.1.     Tomato cultivation. 5

1.1.1.     Environmental factors of growing tomatoes. 6

1.1.2.     Production of tomato seedlings. 7

1.1.3.     Tomato planting. 8

1.1.4.     Plant care. 8

1.1.5.     Harvest 9

1.2.     Raising new vineyards. 9

1.2.1.     Environmental conditions for vine cultivation. 9

1.2.2. Selection of planting material 11

1.2.3. Preparation of ground for planting. 11

1.2.4. Vine training systems. 12

1.3.     Planting new apple orchard. 12

1.3.1.     Ecological conditions. 12

1.3.2.     Varieties and rootstock. 13

1.3.3.     Training system.. 13

1.3.4.     Preparation of the terrain and raising the plantation. 14

1.3.5.     Mainteinance and care. 14

1.3.6.     Fruit thinning. 14

2.        WASTE MANAGEMENT. 14

2.1.     Disposal of empty packagings of plant protection products. 15

2.1.1.     Introduction. 15

2.1.2.     Use of packagings of plant protection products. 16

2.2.     Agricultural plastic film waste management 17

2.2.1.     Introduction. 17

2.2.2.     Agricultural plastic film waste management 17

3.        THE FERTILIZATION.. 18

3.1.     The fertilization of tomato. 18

3.1.1.     Soil Requirement 18

3.1.2.     Key Aspects in Fertilization. 18

3.1.3.     Nitrogen Requirements of Tomato. 19

3.1.4.     Phosphorus Requirements of Tomato. 19

3.1.5.     Potassium Requirements of Tomato. 20

3.1.6.     Calcium Requirements of Tomato. 21

3.1.7.     Micro Elements. 22

3.2.     The fertilization of vineyards. 22

3.3.     The fertilization of apple. 24

4.        CROP WATER REQUIREMENTS. 25

4.1.     Introduction. 25

4.2.     Tomato Water Requirements. 27

4.3.     Vineyard Water Requirements. 28

4.4.     Apple Water Requirements. 30

5.        PLANT PROTECTION.. 31

5.1.     Plant protection recommendation for tomato. 32

5.1.1. Diseases. 32

5.1.2. Pests. 36

5.2.     Plant protection recommendations for grapes. 38

5.2.1.     Diseases. 38

5.2.2.     Pests. 41

5.3.     Plant protection recommendations for apples. 44

5.3.1.     Diseases. 44

5.3.2.     Pests. 45

6.        EU LEGISLATION.. 51

6.1.     The European Union Water Framework Directive. 51

6.1.1. General principles. …51

6.2.     The European Union Nitrates Directive. 52

6.3.     The European Union on the Protection of Agricultural Areas. 52

6.4.     The European Union Legislation on the Use of Pesticides. 53

6.5.     The European Union Irrigation Legislation. 55

6.6.     Agricultural pollution prevention and monitoring activities in soil and water resources in the European Union  56

Soil contamination. 56

6.7.     Ecolabel certification applications for agricultural products. 57

6.8.      Residue monitoring programmes on European Union foods  57

1.        ÖRNEK BİTKİSEL ÜRETİM TEKNİKLERİ. 5

1.1.     Domates Yetiştiriciliği 5

1.1.1.     Domates Üretiminde Çevresel Faktörler 6

1.1.2.     Fide Üretimi 7

1.1.3.     Dikim.. 8

1.1.4.     Bitki Bakımı 8

1.1.5.     Hasat 8

1.2.     Bağ Tesisi 9

1.2.1.     Bağcılık İçin Çevresel Koşullar 9

1.2.2.     Dikim Materyali Seçimi 11

1.2.3.     Toprağın Dikim İçin Hazırlanması 11

1.2.4.     Asma Terbiye Sistemleri 11

1.3.     Yeni Elma Bahçesi Tesisi 12

1.3.1.     Ekolojik şartlar 12

1.3.2.     Anaç ve Çeşit 12

1.3.3.     Terbiye Sistemi 13

1.3.4.     Arazinin Hazırlanması ve Dikim Yapılması 13

1.3.5.     Koruma ve Bakım.. 14

1.3.6.     Meyve Seyreltme. 14

2.        GÜBRELEME.. 14

2.1.     Domatesin gübrelenmesi 15

2.1.1.     Toprak Gereksinimleri 15

2.1.2.     Gübrelemede Kilit Unsurlar 15

2.1.3.     Domatesin Azot Gereksinimleri 15

2.1.4.     Domatesin Fosfor Gereksinimleri 16

2.1.5.     Domatesin Potasyum Gereksinimleri 17

2.1.6.     Domatesin Kalsiyum Gereksinimleri 18

2.1.7.     Mikro Elementler 19

2.2.     Asma Gübrelemesi 19

2.3.     Elma Bahçelerinde Gübreleme. 21

3.        BİTKİ SU GEREKSİNİMLERİ. 22

3.1.     Giriş. 22

3.2.     Domates Su Gereksinimi 23

3.3.     Asma Su Gereksinimleri 24

3.4.     Elma Su Gereksinimleri 26

4.        BİTKİ KORUMA.. 28

4.1.     Domates için bitki koruma önerileri 28

4.1.1. Hastalıklar 28

4.1.1.     Zararlılar 33

4.2.     Asma Üretiminde Bitki Koruma Tavsiyeleri 35

4.2.1.     Hastalıklar 35

4.2.2.     Zararlılar 37

4.3.     Elma Üretiminde Bitki Koruma Tavsiyeleri 41

4.3.1.     Hastalıklar 41

4.3.2.     Zararlılar 42

5.        ATIK YÖNETİMİ. 49

5.1.     Bitki Koruma Ürünlerinin Boş Ambalajlarının İmhası 49

5.1.1.     Giriş. 49

5.1.2.     Ambalajların Kullanımı, Depolanması ve İmhası 50

5.2.     Zirai Plastik Film Atık Yönetimi 51

5.2.1.     Giriş. 51

5.2.2.     Zirai Plastik Filmler 51

6.        AB MEVZUATI. 52

6.1.     Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi 52

6.1.1.     Genel ilkeler 52

6.2.     Avrupa Birliği Nitrat Direktifi 53

6.3.     Tarım Alanlarının Korunmasında Avrupa Birliği 53

6.4.     Pestisit Kullanımına İlişkin Avrupa Birliği Mevzuatı 54

6.5.     Avrupa Birliği Sulama Mevzuatı 56

 6.6.     Avrupa Birliği'nde Toprak Ve Su Kaynaklarında Tarımsal Kirliliği Önleme ve İzleme Faaliyetleri 57

6.7.     Tarımsal Ürünler İçin Ecolabel Sertifikasyon Uygulamaları 58

6.8.      Avrupa Birliği Gıda Kalıntı İzleme Programları 59

Sadržaj 2

Predgovor 5

1.      UZGOJ RAJČICE, VINOVE LOZE I JABUKE.. 6

1.1.       Uzgoj rajčice. 7

1.1.1.        Ekološki faktori uzgoja rajčice. 7

1.1.2.        Agrotehničke mjere uzgoja rajčice. 9

1.1.3.        Proizvodnja presadnica rajčice. 9

1.1.4.        Sadnja rajčice. 10

1.1.5.        Njega nasada. 11

1.1.6.        Berba. 11

1.2.       Uzgoj vinove loze. 11

1.2.1.        Prirodni uvjeti uzgoja vinove loze. 11

1.2.2.        Izbor sadnog materijala. 13

1.2.3.        Priprema terena za sadnju. 13

1.2.4.        Uzgojni oblici vinove loze (sustavi uzgoja) 14

1.3.       Uzgoj jabuke. 15

1.3.1.        Ekološki uvjeti 15

1.3.2.        Sorte i podloge. 16

1.3.3.        Sustav uzgoja. 16

1.3.4.        Priprema terena i podizanje nasada. 17

1.3.5.        Održavanje i njega nasada. 17

2.      ZBRINJAVANJE OTPADA.. 17

2.1.       Zbrinjavanje prazne ambalaže sredstava za zaštitu bilja. 18

2.1.1.        Uvod. 18

2.1.2.        Korištenje ambalaže sredstva za zaštitu bilja. 18

2.1.3.        Prikupljanje prazne ambalaže sredstva za zaštitu bilja. 19

2.2.       Zbrinjavanje plastičnih folija iz poljprivrede. 20

2.2.1.        Uvod. 20

2.2.2.        Zbrinjavanje plastičnih folija. 20

3.      GNOJIDBA.. 21

3.1.       Gnojidba rajčice. 22

3.1.1.        Zahtjevi prema tlu. 22

3.1.2.        Ključni aspekti gnojidbe. 22

3.1.3.        Zahtjevi prema dušiku. 22

3.1.4.        Zahtjevi prema fosforu. 23

3.1.5.        Zahtjevi prema kaliju. 24

3.1.6.        Zahtjevi prema kalciju. 25

3.1.7.        Mikro elementi 25

3.2.       Gnojidba vinove loze. 25

3.3.       Gnojidba jabuke. 27

4.      NAVODNJAVANJE.. 29

4.1.       Potrebe za navodnjavanjem u proizvodnji rajčice. 30

4.2.       Potrebe za navodnjavanjem u uzgoju vinove loze. 31

4.3.       Potrebe za navodnjavanjem u uzgoju jabuke. 33

4.3.1.        Kakvoća vode za navodnjavanje voćnjaka. 34

5.      ZAŠTITA BILJA.. 34

5.1.       Preporuke za rajčicu. 35

5.1.1.        Bolesti 35

5.1.2.        Štetnici 39

5.2.       Preporuke za zaštitu vinove loze. 41

5.2.1.        Bolesti 41

5.2.2.        Štetnici 44

5.3.       Preporuke za zaštitu jabuke. 47

5.3.1.        Bolesti 47

5.3.2.        Štetnici 48

6.      ZAKONODAVSTVO.. 54

6.1.       Zakonodavstvo Europske unije o vodama. 54

6.2.       Direktiva Europske unije o nitratima. 55

6.3.       Legislativa Evropske unije o zaštiti poljoprivrednih površina. 56

6.4.       Zakonodavstvo Europske unije o uporabi pesticida. 56

6.5.       Zakonodavstvo Europske unije o navodnjavanju. 59

6.6.       Sprječavanje onečišćenje poljoprivrednom proizvodnjom i praćenje aktivnosti u tlu i vodnim resursima u Europskoj uniji. 60

6.7.       Primjene certifikacijskog EU znaka za okoliš za poljoprivredne proizvode. 61

6.8.        Programi praćenja ostataka hrane Europske unije  62

Kazalo  2

1.        GOJENJE PARADIŽNIKA, GROZDJA IN JABOLK.. 5

1.1.     Gojenje paradižnika. 5

1.1.1.     Okoljski dejavniki gojenja paradižnika. 6

1.1.2.     Pridelava sadik paradižnika. 7

1.1.3.     Sajenje paradižnika. 8

1.1.4.     Nega rastlin. 9

1.1.5.    Spravilo………………………………………………………………………..............9

1.2 Postavitev novih vinogradov. ..10

1.2.1 Okoljski pogoji za gojenje vinske trte. 10

1.2.2 Izbor sadilnega materiala. 12

1.2.3 Priprava tal za sajenje. 13

1.2.4 Vzgojne oblike vinske trte. 13

1.3 Postavitev nasada jablan. 14

1.3.1 Ekološke zahteve. 14

1.3.2 Sorte in podlage. 14

1.3.3 Vzgojne oblike. 14

1.3.4 Priprava tal za sajenje. 15

1.3.5 Oskrba nasadov. 15

1.3.6 Redčenje. 15

2.        RAVNANJE Z ODPADKI. 16

2.1 Odstranjevanje prazne embalaže fitofarmacevtskih sredstev. 16

2.1.1.Uvod.....................................................................................................................16

2.1.2 Uporaba embalaže fitofarmacevtskih sredstev. 17

2.2 Ravnanje z odpadki iz plastičnih folij, ki se uporabljajo v kmetijstvu. 18

2.2.2      Ravnanje z odpadki plastičnih folij iz kmetijske proizvodnje. 19

3.        GNOJENJE.. 19

3.1 Gnojenje paradižnika. 20

3.1.1  Zahteve glede tal 20

3.1.2 Zahteve glede gnojenja. 20

3.1.3 Zahteve paradižnika glede dušika. 20

3.1.4 Zahteve paradižnika glede fosforja. 21

3.1.5 Zahteve paradižnika glede kalija. 22

3.1.6 Zahteve paradižnika glede kalcija. 23

3.1.7  Mikroelementi 23

3.2 Gnojenje vinske trte. 23

3.3 Gnojenje jablan. 25

4.        NAMAKANJE.. 26

4.1 Uvod. 27

4.2 Potrebe paradižnika po vodi 28

4.3 Potrebe vinske trte po vodi 29

4.4 Potrebe nasadov jablan po vodi 31

5.        VARSTVO RASTLIN.. 32

5.1 Priporočila za varstvo paradižnika. 33

5.1.1. Bolezni …33

5.1.2. Škodljivci 38

5.2 Priporočila za varstvo vinske trte. 41

5.2.1. Bolezni 41

5.2.2. Škodljivci 45

5.3 Priporočila za varstvo jablane. 49

5.3.1. Bolezni 49

5.3.2. Škodljivci 51

6.        EU ZAKONODAJA.. 57

6.1 Okvirna direktiva Evropske unije o vodah. 57

6.2 Evropska direktiva o nitratih. 58

6.3 Evropska unija o varstvu kmetijskih območij 58

6.4 Zakonodaja Evropske unije o uporabi pesticidov. 59

6.5 Zakonodaja Evropske unije o namakanju. 61

6.6 Dejavnosti preprečevanja in spremljanja onesnaževanja v kmetijstvu v zemlji in vodnih virih v Evropski uniji 62

Onesnaženost tal 62

6.7 Vloge za certificiranje znaka EU za okolje za kmetijske proizvode. 63

6.8 Programi za spremljanje ostankov na živilih Evropske unije  63

1  PLANTAÇÃO DE TOMATE, VINHA E MAÇA.. 6

1.1.     Produção de Tomate. 6

1.1.1.     Fatores ambientais na produção de tomate. 7

1.1.2.     Produção de sementes de Tomate. 8

1.1.3.     Plantação de tomate. 9

1.1.4.     Cuidados vegetais. 9

1.1.5.     Colheita. 10

1.2.     Implantação de novas vinhas. 10

1.2.1.     Condições ambientais para o cultivo da vinha. 10

1.2.2. Seleção de Material de plantação. 12

1.2.3. Preparação do terreno para plantação. 12

1.2.4. Sistema de condução da vinha. 13

1.3.     Plantação de pomar de maças. 14

1.3.1.     Condições ecologicas. 14

1.3.2.     Variedades e porta-enxertos. 14

1.3.3.     Sistema de condução. 14

1.3.4.     Preparação do terreno e instalação de camalhoes. 15

1.3.5.     Manutenção e cuidados. 15

1.3.6.     Monda de frutos. 16

2.Gestão de residuos.........................................................................................................16

2.1.     Eliminação de embalagens vazias de produtos de proteção fitossanitária. 16

2.1.1.     introdução. 16

2.1.2.     Utilização de embalagens de produtos de proteção fitossanitaria. 17

2.2.     Gestão de Residuos de peliculas de plastico agricola. 18

2.2.1.     Introdução. 18

2.2.2.     Gestão de resíduos de películas de plástico agrícola. 19

3. FERTILIZAÇÃO.. 19

3.1.     Fertilização do tomate. 20

3.1.1.     Solo. 20

3.1.2.     Aspetos Chave na fertilização. 20

3.1.3.     Azoto requerido no tomate. 20

3.1.4.     Fosforo requerido no tomate. 21

3.1.5.     Potássio requerido no tomate. 22

3.1.6.     Cálcio requerido no tomate. 23

3.1.7.     Micro Elementos. 23

3.2.     Fertilização da vinha. 23

3.3.     Fertilização da maçã. 25

 

4.NECESSIDADES HIDRICAS DAS CULTURAS......................................................27

4.1.     Introdução. 27

4.2.     Necessidades hídricas do tomate. 28

4.3.     Necessidades hídricas da vinha. 30

4.4.     Necessidades hídricas da maça. 32

5. PROTEÇÃO DE PLANTAS........................................................................................33

5.1.     Proteção vegetal no tomate. 34

5.1.1. doenças. 34

5.1.2. Pragas. 38

5.2.     Plant protection recommendations for grapes. 40

5.2.1.     Diseases. 40

5.2.2.     Pragas. 44

5.3.     Recomendações de Proteção de plantas para a maça. 47

5.3.1.     Doenças. 47

5.3.2.     Pragas. 48

6.EULEGISLATION.. 53

6.1.     Diretiva-Quadro europeia relativa à agua. 54

6.1.1. Princípios gerais. 54

6.2.     A Diretiva europeia relativa aos nitratos. 54

6.3.     Proteção das zonas agrícolas. 55

6.4.     Legislação da União Europeia sobre a utilização de pesticidas. 56

6.5.     A legislação europeia na rega. 58

6.6.     Prevenção e monitorização da poluição agrícola nos recursos hídricos e do solo na União Europeia  59

6.7.     Certificação de rótulos ecológicos para produtos agrícolas. 60

6.8.     Programas de monitorização de resíduos em alimentos. 61