Module 2 : Accurate Behaviour for Environment and Sustainable Agriculture(O4)

This training module addresses the environmental impacts of agricultural practices. It gives general information with the aim of improving environmental awareness and consciousness. It also includes examples of proper practices and good practice for the protection of soil and water resources. In this respect, it gives detailed information about the important titles and contributes to the adoption and dissemination of correct behaviours.

Trainees will:

 • Understand the relationship between agricultural production and environment.
 • Develop environmental awareness and consciousness.
 • Learn about basic behaviours about conservation of soil and water resources.
 • Have knowledge about consumer behaviours.
 • Learn about erosion control.
 • Learn about the accurate agricultural practices.
 • Acquire advanced knowledge on the relationship between environment and agriculture.

Bu eğitim modülü tarımsal uygulamaların çevreye etkilerini ele alır. Çevre bilinci gelişimi ve farkındalığın arttırılması amacı ile bu konuda genel bilgilendirme yapar. Bunun yanında toprak ve su kaynaklarının korunması için yapılması gerekenleri, doğru davranışları ve iyi uygulama örneklerini içerir. Bu konuda önem arz eden başlıkları ayrıntılı anlatarak doğru davranışların benimsenmesi ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlar.

Eğitim alanlar;

 • Tarımsal Üretim ve Çevre İlişkisini anlar
 • Çevre bilinci ve farkındalığı gelişir
 • Toprak ve su kaynaklarının korunması konusunda temel davranışlar hakkında bilgi edinir.
 • Tüketici davranışları hakkında bilgi sahibi olur.
 • Erozyon kontrolü hakkında bilgi edinir.
 • Doğru tarımsal uygulamalar konusunda bilgi edinir.
 • Çevre ve tarım ilişkisi üzerinde ileri düzey bilgi edinim formasyonu kazanır.


Este módulo de capacitación aborda los efectos de las prácticas agrícolas en el medio ambiente. Para desarrollar la conciencia ambiental y aumentar la conciencia, proporciona información general sobre este tema. Además, incluye lo que hay que hacer para proteger los recursos de suelo y agua, comportamientos correctos y ejemplos de buenas prácticas. Contribuye a la adopción y difusión de los comportamientos correctos al explicar en detalle los temas que son importantes a este respecto.


Aprendices;

• Comprender la producción agrícola y la relación ambiental

• Mejora la conciencia ambiental y la conciencia

•Obtiene información sobre comportamientos básicos sobre la protección del suelo y los recursos hídricos.

• Tener información sobre el comportamiento del consumidor.

• Obtiene información sobre el control de la erosión.

• Obtiene información sobre prácticas agrícolas correctas.

• Obtener una formación avanzada de adquisición de conocimiento sobre la relación entre medio ambiente y agricultura.

Ovaj modul za obuku bavi se utjecajem poljoprivredne prakse na okoliš. Daje opće informacije s ciljem poboljšanja ekološke svijesti i savijesti. Također uključuje primjere primjerene prakse i dobre prakse zaštite tla i vodenih resursa. S tim u vezi daje detaljne informacije o važnim naslovima i doprinosi usvajanju i širenju ispravnih ponašanja.


Polaznici će:

 • Shvatiti odnos poljoprivredne proizvodnje i okoliša.
 • Razviti ekološku svijest i savijest.
 • Saznati o osnovnom ponašanju o očuvanju tla i vodenih resursa.
 • dobiti znanje o ponašanju potrošača.
 • Saznati više o kontroli erozije.
 • Saznajte više o dobroj poljoprivrednoj praksi.
 • Stjecati naprednija znanja o odnosu okoliša i poljoprivrede.

Ta modul za usposabljanje obravnava vplive kmetijskih praks na okolje. Daje splošne informacije s ciljem izboljšanja okoljske ozaveščenosti in zavesti. Vključuje tudi primere ustreznih praks in dobre prakse za zaščito tal in vodnih virov. V tem pogledu daje podrobne informacije o pomembnih naslovih in prispeva k sprejemanju in razširjanju pravilnega vedenja.


Udeleženci bodo:

 • Razumeli odnos med kmetijsko proizvodnjo in okoljem.
 • Razvili okoljsko ozaveščanje in zavest.
 • Spoznali osnove vedenja o ohranjanju tal in vodnih virov.
 • Pridobili znanja o vedenju potrošnikov.
 • Pridobili znanja glede nadzora erozije.
 • Pridobili znanja o dobrih kmetijskih praksah.
 • Pridobili najnovejše znanje o odnosu med okoljem in kmetijsko pridelavo.

Este módulo de formação aborda os impactos ambientais das práticas agrícolas. Dá informação geral com o objetivo de melhorar a consciencialização ambiental. Inclui também exemplos de práticas adequadas e boas práticas para a proteção dos solos e dos recursos hídricos.


 • Compreender a relação entre a produção Agrícola e o ambiente.
 • Desenvolver a consciência ambiental.
 • Conhecer os comportamentos básicos sobre conservação dos solos e dos recursos hídricos.
 • adquirir conhecimento sobre os comportamentos do consumo.
 • saber mais sobre o controlo da erosão.
 • Conheça as práticas agrícolas corretas.
 • Adquirir conhecimento avançado sobre a relação entre o ambiente e a agricultura.